ملحقات
اساسا در کشور ما موتور های کرکره اروپایی بدون مدار و ریموت همان برند وارد کشور می شوند اما با درخواست مشتری در خصوص مارک...

چشمی های الکترونیک مخصوص کرکره های پارکینگی وظیفه ممانعت از بسته شدن کرکره را در زمانی که هر شیئ خارجی زیر آن باشد عهده ...

چراغ های چشمک زن کرکره های پارکینگی بیرون از فضای پارکینگ نصب می شود وهدف از نصب آن هشدار به عابرین و خودروهای در حال ح...

مدار الکترونیکی هر دستگاه را می توان به مغز سامانه تشبیه کرد