دستگاه ضبط تصویر
دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه NVR مخفف شده کلمات NETWORK VIDEO RECORDER که تکتنولوژی برتر سامانه های ضبط تصاویر است و دوربی...