جک های پارکینگی فادینی
جک فادینی FADINI NUPI 66 از نوع هیدرولیکی و دارای تردد نامحدود است .