راهبند های ستونی
راهبند ستونی بولارد FAAC 355 ضد تروریست یکی از برترین محصولات امنیتی در تمام دنیاست .

ر اهبند های ستونی فک مدل FAAC 275