بولارد 355 FAACبولارد 355 FAAC


راهبند ستونی بولارد FAAC 355 ضد تروریست یکی از برترین محصولات امنیتی در تمام دنیاست .
بولارد 355 FAAC


راهبند ستونی بولارد FAAC 355 ضد تروریست یکی از برترین محصولات امنیتی در تمام دنیاست .

کلاس حفاظتی    67

رده      فوق امنیتی

سیستم      هیدرولیک