اکسس کنترل خودرویی
کنترل تردد پلاک خوان پارکینگی

اکسس کارت پارکینگی سیستم کنترل تردد خودروها و تواما محاسبه مبلغ قابل پرداخت به ازای زمان توقف در پارکینگ است