اکسس کارت پارکینگیاکسس کارت پارکینگی


اکسس کارت پارکینگی سیستم کنترل تردد خودروها و تواما محاسبه مبلغ قابل پرداخت به ازای زمان توقف در پارکینگ است .

کنترل تردد خودرویی پارکینگ ها به صورت کارت ،اغلب برای استفاده مجتمع های تجاری طراحی می گردد .در نظر داشته باشید این سامانه می تواند به منظور ایجاد سند معتبر در سوابق گزارشگیری مجهز به دوربین و ثبت تصویر و همچنین ضمیمه کردن آن به گزارش ورود و خروج خودرو باشد .

اکسس کارت پارکینگی


اکسس کارت پارکینگی سیستم کنترل تردد خودروها و تواما محاسبه مبلغ قابل پرداخت به ازای زمان توقف در پارکینگ است
rfid reader