درب های تلسکوپی
این درب ها دارای چهار لت متحرک هستند و لت های متحرک دو به دو از مرکز ورودی به طرفین باز می شوند .خاصیت بارز درب های تلس...