تلسکوپی چهار لنگه متحرکتلسکوپی چهار لنگه متحرک


این درب ها دارای چهار لت متحرک هستند و لت های متحرک دو به دو از مرکز ورودی به طرفین باز می شوند .خاصیت بارز درب های تلسکوپی نسبت به دربهای معمولی این است که به اندازه دو سوم ورودی را فضای باز شوی مفید ایجاد میکنند و این باز شو مفید در درب های معمولی اسلایدینگ فقط نصف اندازه ورودی می باشد. البته با توجه به امکان ویژه ای که دارند طبعا از قیمت بالاتری برخوردارند.
تلسکوپی چهار لنگه متحرک


این درب ها دارای چهار لت متحرک هستند و لت های متحرک دو به دو از مرکز ورودی به طرفین باز می شوند .خاصیت بارز درب های تلسکوپی نسبت به دربهای معمولی این است که به اندازه دو سوم ورودی را فضای باز شوی مفید ایجاد میکنند و این باز شو مفید در درب های معمولی اسلایدینگ فقط نصف اندازه ورودی می باشد. البته با توجه به امکان ویژه ای که دارند طبعا از قیمت بالاتری برخوردارند.