تلسکوپی دو لنگه متحرکتلسکوپی دو لنگه متحرک


این نوع از درب های تلسکوپی دارای دو لنگه متحرک هستند که به یک سمت باز می شوند و مزیت آنها نسبت به درب های معمولی اسلایدینگ این است که می توان از دو سوم فضای ورودی برای باز شوی مفید و قابل تردد استفاده کرد
تلسکوپی دو لنگه متحرک