بولارد 275



بولارد 275


ر اهبند های ستونی فک مدل FAAC 275 از انواع راهبند های ترافیکی شرکت فک ایتالیا است که مخصوص مسدود کردن خورو های سواری تولید شده .
بولارد 275


ر اهبند های ستونی فک مدل FAAC 275
Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.0f9dcfb5-aea7-41b5-8215-e45bf3e9233a