مدار فرمانمدار فرمان


مدار فرمان در حقیقت مغز کرکره است. امکانات مدار فرمان باید به روز باشد تا مصرف کننده بتواند بهترین استفاده را از دستگاه خود مطابق با استاندارد های روز دنیا داشته باشد.
مدار فرمان


مدار الکترونیکی هر دستگاه را می توان به مغز سامانه تشبیه کرد
خروجی چشمی دارد