چشمیچشمی


چشمی های الکترونیک مخصوص کرکره های پارکینگی وظیفه ممانعت از بسته شدن کرکره را در زمانی که هر شیئ خارجی زیر آن باشد عهده دار است .این چشمی ها حسب نیاز محیطی می توانند تکی یا جفت باشند و یا حتی از نوع بی سیم باشند.
چشمی


چشمی های الکترونیک مخصوص کرکره های پارکینگی وظیفه ممانعت از بسته شدن کرکره را در زمانی که هر شیئ خارجی زیر آن باشد عهده دار است
حالت عملکرد normal close/برق تغذیه 12/24 ولت / موجود در سه نوع وایر جفت -وایرلس تکی -وایر لس جفت