قرارداد تامین و نگهداری جک bftقرارداد تامین و نگهداری جک bft


قرارداد های نگهداری و سرویس محصولات جک bft  بی اف تی توسط شرکت دژاک نمایندگی بی اف تی bft ایتالیا در سه تیپ ارائه میگردد.

فرارداد سرویس و نگهداری ماهانه

قرارداد سرویس و نگهداری فصلی

قرارداد سرویس و نگهداری ویژه فراگیر

قرارداد تامین و نگهداری جک bft


قرارداد های نگهداری و سرویس محصولات جک bft  بی اف تی توسط شرکت دژاک نمایندگی بی اف تی bft ایتالیا در سه تیپ ارائه میگردد.

فرارداد سرویس و نگهداری ماهانه

قرارداد سرویس و نگهداری فصلی

قرارداد سرویس و نگهداری ویژه فراگیر


Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.d5f7e229-a108-4bdf-b6b8-0360019ea3f1