راهبند دژ 400راهبند دژ 400


راه بند دژ مدل400

سیستم الکتروهیدرولیک تکنولوژی جدیدراه بند DEJ 400 تست شده آزمایشگاه دژاک به میزان 2 میلیون سیکل دارای میله 6 متر و قابل ارتقا تا 6 مترسرعت حرکت بر متر 2.5ثانیه با میله 2 متری سیستم حفاظتی برگشت خودکار میله در صورت برخورد با مانع اینکودرتردد نامحدودامکان نصب مفصل تاشونده تا 4 متر .برخی اشتباها به راهبند دژ 400 بالابر می گویند.

راهبند دژ 400


 تست شده آزمایشگاه دژاک به میزان 2 میلیون سیکل دارای میله 6 متر