ردیاب شیلد 1100ردیاب شیلد 1100


ردیاب و مکان یاب خودرویی شیلد 1100 محصول با کیفت تایوان است که به سادگی قابل نصب روی همه خودرو هاست .GPS شیلد 1100 ضد آب و ضد امواج نویز است .
ردیاب شیلد 1100


ردیاب و مکان یاب خودرویی شیلد 1100 محصول با کیفت تایوان است .
Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.06ef7839-8bb6-48b2-afbf-41c73446582d