دوربین پلاک خواندوربین پلاک خوان


دوربین های پلاک خوان کنترل تردد دو تفاوت اصلی با سایر دوربین های نظارتی دارند.
دوربین پلاک خوان


دوربین پلاک خوان کنترل تردد
Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.13853985-0cdf-4b3b-b67e-13a48b98091d