اکسس سه کارهاکسس سه کاره


دستگاه اکسس سه کاره پرسنلی دژآک امکان مجاز کردن تردد افراد را از سه طریق  فراهم می سازد .
اکسس سه کاره


دستگاه اکسس سه کاره پرسنلی دژآک امکان مجاز کردن تردد افراد را از سه طریق  فراهم می سازد .
Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.27d1fb16-fa8e-47fa-86da-64acb4aca921