درب شیشه ای فک مدل A140درب شیشه ای فک مدل A140


در شیشه ای فک A140 یک دستگاه بی نظیر دارای آخرین دستاورد های تکنیکی امروز است که توسط کمپانی فک ایتالیا ارائه شده .از برجستگی های اپراتور فک A140 به موترد زیر اشاره میکنم :

 

درب شیشه ای فک مدل A140


در شیشه ای فک A140 یک دستگاه بی نظیر دارای آخرین دستاورد های تکنیکی امروز است که توسط کمپانی فک ایتالیا ارائه شده .از برجستگی های اپراتور فک A140 به موترد زیر اشاره میکنم :

 موتور دانکر آلمان 6355

قدرت جتبجایی هر لت شیشه تا 110 کیلو گرم

قدرت جابجایی هر لت شیشه تا ارتفاع 3 متر

دارای سیستم انرژی سیوینگ رادار ها دو طرف

Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.8165ccda-7459-45ff-980d-8f9cedf2701c