چشمیچشمی


اپراتور سکشنال FAAC مجهز به یک جفت چشمی فابریک FAAC می باشد که در پکیج مربوطه به مصرف مصرف کننده ارائه می گردد.
چشمی


چشمی سکشنال FAAC
Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.267331151