درب های گرداندرب های گردان


درب های شیشه ای گردان مخصوص مکان های لوکس و پر تردد
درب های گردان


این درب ها با توجه به ساختار و عملکردشان به نسبت درب های شیشه ای معمولی دارای قیمت بالایی هستند.درب های شیشه ای گردان مخصوص مکان های لوکس و پر تردد می باشند .
Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.514483767