زیر سطحی 800FAACزیر سطحی 800FAAC


اپراتور زیر سطحی FAAC 800

زیر سطحی 800FAAC


این اپراتور هیدرولیک بوده و با ولتاژ 24 کار می کند و تردد نامحدود دارد و ساخت کارخانه معظم فک ایتالیا است .
Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.279513452