پلی کربنات برنز GEMپلی کربنات برنز GEM


تیغه پلی کربنات gem برنز مواد بایر آلمان متصل با لوله های تمام استیل شرکت دژاک
پلی کربنات برنز GEM


تیغه پلی کربنات gem دودی مواد بایر آلمان متصل با لوله های تمام استیل شرکت دژاک .این نوع تیغه از تیغه های پلی کربنات شفاف است که توسط شرکت دژاک ارائه می شود .خواص آن استحکام ، زیبایی و قابلیت عبور نور است.

GVHGDCVGHAVKBS