پلی کربناتپلی کربنات


تیغه پلی کربنات gem دودی مواد بایر آلمان متصل با لوله های تمام استیل شرکت دژاک .این نوع تیغه از تیغه های پلی کربنات شفاف است که توسط شرکت دژاک ارائه می شود .خواص آن استحکام ، زیبایی و قابلیت عبور نور است.
پلی کربنات


تیغه پلی کربنات gem دودی مواد بایر آلمان متصل با لوله های تمام استیل شرکت دژاک 
تیغه پلی کربنات gem دودی مواد بایر آلمان متصل با لوله های تمام استیل شرکت دژاک