پلی کربنات GEMپلی کربنات GEM


تیغه پلی کربنات GEM سفید
پلی کربنات GEM


تیغه پلی کربنات gem دودی مواد بایر آلمان متصل با لوله های تمام استیل شرکت دژاک .این نوع تیغه از تیغه های پلی کربنات شفاف است که توسط شرکت دژاک ارائه می شود .خواص آن استحکام ، زیبایی و قابلیت عبور نور است.
نوع/پلی کربنات     رنگ / سفید    اتصال دهنده/ لوله تمام استیل