تیغه واسطهتیغه واسطه


تیغه های واسطه آلومینیومی تیغه های ظریف ، زیبا و در عین حال بسیار محکم هستند که در میان تیغه های اصلی کرکره قرار می گیرند و میتوانند رنگی متفاوت یا حتی متضاد تیغه های اصلی داشته باشند که به زیبایی و خاص بودن کرکره شما نسبت به کرکره های معمولی موجود در بازار کمک کند .
تیغه واسطه


تیغه های واسطه آلومینیومی تیغه های ظریف ، زیبا و در عین حال بسیار محکم هستند که در میان تیغه ها پهنای آنها بین 2 تا 3.5 سانتی متر است
جنس آلومینیوم/ پهنا بین 2 تا 3.5 سانتی متر / دارای تنوع رنگ /مقاوم و امنیتی