تیغه آلومینیوم 100تیغه آلومینیوم 100


تیغه آلومینیوم 100 با توجه به استقامت و قالب بزرگی که دارد بیشتر در موارد امنیتی یا درب های صنعتی عریض مورد استفاده قرار می گیرد.
تیغه آلومینیوم 100


تیغه آلومینیوم 100 با توجه به استقامت و قالب بزرگی که دارد بیشتر در موارد امنیتی یا درب های صنعتی عریض مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع تیغه صنعتی است.