زیر سطحی فک 770زیر سطحی فک 770


جک زیر سطحی فک faac مدل 770ا لکترومکانیک با توتن جابجایی درب هایی به وزن 500 کیوگرم برای افرادی که مایلند جک درب پارکینگی مخفی باشد گزینه ای مناسب است .
زیر سطحی فک 770


جک زیر سطحی فک faac مدل 770ا لکترومکانیک با توتن جابجایی درب هایی به وزن 500 کیوگرم برای افرادی که مایلند جک درب پارکینگی مخفی باشد گزینه ای مناسب است .