فالکون 14 کشوییفالکون 14 کشویی


اپراتور الکترو مکانیک فالکون M14 محصول قدرتمند کمپانی FAACایتالیا دارای توان جابجایی درب های کشویی پارکینگ تا وزن 1400 کیلو گرم می باشد.
فالکون 14 کشویی


اپراتور الکترو هیدرولیک فاکون M14 محصول قدرتمند کمپانی FAACایتالیا دارای توان جابجایی درب های کشویی پارکینگ تا وزن 1400 کیلو گرم می باشد. 
برق 220/ قدرت 1400 کیلوگرم /مدل جنیوس فالکون m14 /سیستم مکانیک